අප පද්ධතිය සම්බන්ධ ගැටලු අප වෙත යොමු කරන්න.

පැමිණිලි යොමු කරන්න

ඔබ අප පද්ධතිය භාවිතයේදී මුහුණ දෙන ගැටලුව සිංහල හෝ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් පැහැදිලි කර ඔබේ Email ලිපිනය හෝ දුරකථන අංකය සමග එවන්න. ඔබේ ගැටලුවට ඉක්මණන් විසදුමක් ලබා දීමට අප සූදානම්.